Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce możesz określić tutaj.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/2014

I. ZAMAWIAJĄCY

Leon Internet Sp. z o.o.
ul.Kilińskiego 33D
44-200 Rybnik
NIP: 6423116457
KRS 0000345113

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kapitał zakładowy 76.000 zł

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie szerokopasmowej sieci światłowodowej pracującej w

technologi GPON w ramach :

Projektu „Budowa sieci FTTH na terenach gmin Kornowac i Gorzyce” o numerze WND-POIG.08.04.00-24-177/13 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.4.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

budowa szkieletowej sieci światłowodowej do miejscowości Kobyla, Łańce i Gorzyczki oraz budowa sieci dystrybucyjnej w ww. miejscowościach w oparciu o zestawienie prac i materiałów opisanych

w załączniku nr 1

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.06.2015 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: ggoik@leon.pl,

poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: 44-200 Rybnik, ul. Kilińskiego 33D do dnia

07.08.2014 do godziny 12.00

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 08.08.2014, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty

zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści

złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryterium ceny, wygrywa oferta o najniższej cenie.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów mailem lub pisemnie.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Goik pod numerem telefonu 32 440 80 00 oraz adresem

email: ggoik@leon.pl

 

Szczegółowa specyfikacja zamówienia w załączniku.