Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce możesz określić tutaj.

Zapytanie ofertowe 01

Zapytanie ofertowe 01/2012

 

I. ZAMAWIAJĄCY
Leon Internet Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 33D, 44-200 Rybnik
NIP: 642-311-64-57, REGON: 241451090, KRS: 0000345113
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie szerokopasmowej sieci światłowodowej pracującej w
technologi GPON w ramach projektu „Budowa sieci FTTH na terenach gmin Gorzyce, Mszana,
Lubomia i Kornowac”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.4.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- wybudowanie 48,8 km sieci magistralnej opartej na kablu światłowodowym Z-XOTKtdD 72j,
- wybudowanie 38,6 km sieci dystrybucyjnej w miejscowościach: Mszana, Gogołowa,
Krostoszowice, Godów, Skrbeńsko, Łaziska, Uchylsko, Bełsznica, Bluszczów, Grabówka,
Pogrzebień opartej na kablu Z-XOTKtdD 24j,
- wykonanie 735 podłączeń klienckich,
- rozbudowa węzła w Szkole Podstawowej w Połomi,
- wybudowanie węzła we wskazanym budynku w Syryni na potrzeby zainstalowania urządzeń
elektronicznych,
- wykonanie projektów budowlanych oraz wszelkich niezbędnych prac geodezyjnych na odcinki
kabla prowadzonego w gruncie,
- wykonanie zgłoszenia prac budowlanych do starostwa na odcinki kabla prowadzone
napowietrznie,
- wykonanie projektu instalacji kabla światłowodowego w kanalizacji TP S.A.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.06.2014 r.
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: ipawelek@leon.pl,
poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: 44-200 Rybnik, ul. Kilińskiego 33D do dnia
01.10.2012 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed
datą złożenia oferty.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 02.10.2012, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty
zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
 
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100 punktów
Maksymalna ilość punktów wynosi 100.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Ireneusz Pawełek pod numerem telefonu 32 440 80 00 oraz adresem
email: ipawelek@leon.pl
 
IX. ZAŁĄCZNIKI
· projekt budowy sieci światłowodowej
· projekt umowy na wykonanie prac budowlanych
 
 
Zapraszamy do składania ofert.