Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce możesz określić tutaj.

Zapytanie ofertowe 1/13

I. ZAMAWIAJĄCY

Leon Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 33D, 44-200 Rybnik

NIP: 6332068698, REGON: 277832007, KRS: 0000223101

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie szerokopasmowej sieci światłowodowej pracującej w

technologi GPON w ramach :

Projektu „Budowa sieci FTTH w miejscowościach Lyski, Piece, Nowa Wieś, Żytna, Dzimierz” o numerze POIG.08.04.00-24-163/11 , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.4.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

budowa szkieletowej sieci światłowodowej pomiędzy miejscowościami Rybnik, Piece , Lyski, Żytna, Dzimierz, Nowa Wieś o łącznej długości 18,5 km opartej o światłowód 72 j Z-XOTKtd lub równoważny w kanalizacji Tpsa lub na podbudowie słupowej pod siecią NN, zakres obejmuje robociznę w szczególności :

 • montaż
 • spawanie
 • formalności budowlane – projekt do zgłoszenia budowlanego lub umowy z TPsa
 • oraz wszystkie konieczne materiały do budowy ww. sieci w szczególności :
 • mocowania typu cash
 • stelaże zapasu
 • uchwyt odciągowy PA-1500
 • mufa na 72 spawy
 • taśma montażowa ze sprzączkami

 

 

budowa dystrybucyjnej sieci w miejscowościach Piece , Lyski, Żytna, Dzimierz, Nowa Wieś o łącznej długości 8,4 km w oparciu o światłowód 24 j S-XOTKtc lub równoważny na podbudowie słupowej pod siecią NN – zakres obejmuje robociznę w szczególności :

 • montaż
 • spawanie
 • formalności budowlane – projekt do zgłoszenia budowlanego
 • oraz wszystkie konieczne materiały do budowy ww. sieci w szczególności :
 • Światłowód 24 j S-XOTKtc
 • mocowania typu cash
 • stelaże zapasu
 • uchwyt odciągowy PA-37
 • mufa – 24 spawy, montaż na słupie
 • taśma montażowa ze sprzączkami

 

dostawa oraz montaż

 • koncentrator GPON (OLT) z obsługą kart 8 portów lub więcej - 1 szt
 • karty do koncentratora GPON (OLT)– 8 portów GPON (w tym wkładki do obsługi technologii SFP C+) – 2 szt
 • splitery – 132 szt
 • końcówki abonenckie GPON (ONU) wraz z wykonaniem przyłącza abonenckiego – 200 szt

 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.09.2014 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: ggoik@leon.pl,

poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: 44-200 Rybnik, ul. Kilińskiego 33D do dnia

27.02.2013 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z

ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed

datą złożenia oferty.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 28.02.2013, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty

zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści

złożonych ofert.

 

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100 punktów

Maksymalna ilość punktów wynosi 100.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Goik pod numerem telefonu 32 440 80 00 oraz adresem

email: ggoik@leon.pl