Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce możesz określić tutaj.

Zmiana regulaminów od 8 czerwca 2014

Rybnik, 7 maja 2014r.
 
 
Szanowni Państwo,
W dniu 24 lutego 2014 wydane zostało nowe rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. z 2014 roku, poz. 284) – dalej Rozporządzenie, w efekcie czego konieczne jest wprowadzenie zmian do obowiązującego Państwa wzorca regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych.
 
Rozporządzenie w zakresie jego regulacji wprowadza m.in. szersze wykorzystanie formy elektronicznej rozpatrywania reklamacji, co zasadniczo ma wpływać na przyspieszenie otrzymywania odpowiedzi przez abonentów. Zwracamy jednocześnie uwagę, że wprowadzone zmiany nie zmieniają warunków cenowych świadczonych na Państwa rzecz usług (opłaty pozostają na dotychczasowym poziomie).
 
Mając na względzie obowiązek zmiany warunków umów, który wynika z konieczności dostosowania postanowień wzorca regulaminu świadczenia usług do zmienionych przepisów prawa oraz realizując podstawowe prawo konsumenta do informacji o zakresie wprowadzonych zmian, poniżej przedstawiamy Państwu zakres modyfikacji do obowiązującego Państwa regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, które zaczną obowiązywać z dniem 08.06.2014 roku.
 
Z uwagi na to, że zmiany wynikają wyłącznie i bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, zmiana została na podstawie art. 60a ust. 3a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne zamieszczona na stronie internetowej operatora www.leon.pl. W przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, mają Państwo prawo do pisemnego wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w terminie do 07.06.2014 roku. Jednocześnie informujemy, że z uwagi na konieczność dostosowania wzorca regulaminu do obowiązującego stanu prawnego, skorzystanie przez Państwa z prawa do wypowiedzenia umowy spowoduje konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego. Brak pisemnego wypowiedzenia umowy w powyższym terminie oznaczać będzie kontynuację świadczenia na Państwa rzecz usług telekomunikacyjnych, jednak wedle zmienionych warunków.
 
Dziękując za zaufanie jakim obdarzyli Państwo naszą firmę serdecznie zachęcamy do dalszego korzystania z naszych usług.
 
Z poważaniem,
Grzegorz Goik
Prezes Zarządu
 
ZAKRES ZMIAN DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
 
W Pkt VII regulaminu modyfikuje się treść § 1 do § 9, oraz dodaje się § 10 do § 18, które otrzymują następujące brzmienie:
 
VII. Rozpatrywanie reklamacji, zasady wypłaty odszkodowania, polubowne rozwiązywanie sporów
§ 1. Abonent korzystający z Usług ma prawo do reklamacji. Reklamacja może dotyczyć niedotrzymania z winy Operatora terminu przyłączenia do Sieci Operatora lub określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia Usług, niewykonania lub nienależytego wykonania Usług lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu ich świadczenia.
§ 2. Reklamację może zgłosić Abonent lub jego pełnomocnik w każdej jednostce Operatora, obsługującej abonentów (dalej „Jednostka”). Reklamacja powinna być rozpatrzona nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia jej złożenia. Nie udzielenie odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni jest uznawane jako jej uwzględnienie przez Operatora.
§ 3. Reklamacje winny być zgłaszane Operatorowi w jednej z form: pisemnie podczas wizyty reklamującego w Jednostce lub przesyłką pocztową, ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty reklamującego w Jednostce, w formie elektronicznej pocztą elektroniczną.
§ 4. Reklamacja powinna zawierać:
- imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Abonenta;
- określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
- przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
- Numer Identyfikacyjny nadany Abonentowi przez Operatora lub adres miejsca świadczenia Usług,
- datę zawarcia Umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia Usług – w przypadku reklamacji dotyczącej niedotrzymania z winy Operatora określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia tych Usług lub datę złożenia zamówienia w przypadku reklamacji dotyczącej niedotrzymania z winy Operatora terminu przyłączenia do Sieci Operatora;
- wysokość odszkodowania lub innej należności wynikających z Umowy lub przepisów prawa jeśli reklamujący żąda ich wypłaty, oraz numer rachunku bankowego lub adres właściwy do wypłaty tych kwot albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności,
- podpis Abonenta – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
§ 5. W przypadku złożenia reklamacji osobiście w Jednostce, w formie pisemnej lub ustnie, upoważniony przedstawiciel Operatora jest obowiązany niezwłocznie potwierdzić jej przyjęcie. W przypadku złożenia reklamacji w formie pisemnej przesyłką pocztową, telefonicznie lub elektronicznie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Operator zobowiązany jest do potwierdzenia w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji jej przyjęcie, chyba że w tym terminie udzielona zostanie odpowiedź na reklamację.
§ 6. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji wskazuje dzień złożenia reklamacji oraz zawiera nazwę, adres i numer telefonu Jednostki obsługującej reklamację.
§ 7. W przypadku gdy reklamacja złożona przez Abonenta ustnie albo w formie pisemnej osobiście podczas wizyty Abonenta w Jednostce nie spełnia warunków określonych w § 4, upoważniony przedstawiciel Operatora, przyjmując reklamację jest zobowiązany, o ile to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, do poinformowania Abonenta o konieczności jej niezwłocznego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji spowoduje pozostawienie jej bez rozpoznania. Reklamacje nieuzupełnione pozostawia się bez rozpoznania. W przypadku gdy reklamacja złożona w inny sposób aniżeli wynika to ze zdania pierwszego nie spełnia warunków określonych w ust. 4, Jednostka rozpatrująca reklamację, o ile uzna to za konieczne do prawidłowego jej rozpatrzenia, wzywa Abonenta do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji spowoduje pozostawienie jej bez rozpoznania. Po upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
§ 8. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi, lub od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia Usług. Reklamację złożoną po upływie terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym jednostka Operatora rozpatrująca reklamację niezwłocznie powiadamia reklamującego.
§ 9. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:
- nazwę Jednostki Operatora i jej adres,
- informację o dniu złożenia reklamacji,
- rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji,
- w przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej należności - określenie kwoty i terminu wypłaty lub zwrotu albo wskazanie, że kwota odszkodowania lub innej należności zostanie zaliczona na poczet przyszłych płatności, zgodnie z wnioskiem Abonenta,
- pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a w przypadku, gdy reklamującym jest konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniach, o których mowa w art. 109 i 110 ustawy z 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne,
- dane identyfikujące upoważnionego pracownika reprezentującego Operatora, z podaniem jego imienia, nazwiska oraz zajmowanego stanowiska,
- w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zostać doręczona reklamującemu przesyłką poleconą – w przypadku gdy odpowiedź na reklamację jest udzielana na papierze.
§ 10. Operator potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację na papierze.
§ 11. Za zgodą Abonenta, wyrażoną w reklamacji, w Umowie lub w odrębnym oświadczeniu, Operator potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez Abonenta środka komunikacji elektronicznej.
§ 12. Przepisu § 10 nie stosuje się w przypadku złożenia reklamacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku Operator potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez Abonenta środka komunikacji elektronicznej. Jeżeli Abonent nie wskaże adresu poczty elektronicznej albo innego środka komunikacji elektronicznej, Operator potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana, albo z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej użytego przez Abonenta do złożenia reklamacji.
§13. Posłużenie się innym środkiem komunikacji elektronicznej jest dopuszczalne, jeżeli przekazane w ten sposób potwierdzenie przyjęcia reklamacji oraz odpowiedź na reklamację spełniają wymogi określone powyżej odpowiednio dla potwierdzenia/złożenia reklamacji, a ponadto postać i forma potwierdzenia przyjęcia reklamacji oraz odpowiedzi na reklamację umożliwiają reklamującemu ich zapisanie, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
§ 14. Jeżeli wysłana przez Operatora odpowiedź na reklamację nie została doręczona reklamującemu, Operator, na żądanie Abonenta wyrażone w sposób właściwy dla złożenia reklamacji, niezwłocznie przekazuje ponownie tę odpowiedź, jej duplikat lub kopię.
§ 15. Abonent, w porozumieniu z Operatorem, określa sposób, formę i postać, w jakiej odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopia, o których mowa w § 14, ma zostać przekazana. Na żądanie Abonenta, w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części, Operator ponownie przekazuje odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopię przesyłką poleconą, bez względu na formę, w jakiej pierwotnie została wysłana odpowiedź na reklamację.
§ 16. Operator nie jest obowiązany do ponownego przekazania Abonentowi odpowiedzi na reklamację, jej duplikatu lub kopii, jeżeli z okoliczności danej sprawy jednoznacznie wynika, że odpowiedź na reklamację została doręczona Abonentowi.
§ 17. Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego lub w przypadku braku przesłanek do jego wszczęcia, Abonent może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym, a w przypadku, gdy reklamującym jest konsument, ma on prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniach mediacyjnym lub przed sądem polubownym, o których mowa w art. 109 i 110 ustawy z 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne. Postępowanie mediacyjne w trybie art. 109 w/w ustawy jest prowadzone przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wniosek Abonenta lub z urzędu, jeśli wymaga tego ochrona interesu konsumenta. Z kolei postępowanie przed sądem polubownym, o którym mowa w art. 110 w/w ustawy prowadzone jest przez stałe polubowne sądy konsumenckie przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
§ 18. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usługi lub gdy nie został osiągniety określony w Umowie poziom jakości świadczonych Usług, Abonentowi przysługuje zwrot proporcjonalnej części opłaty Abonamentowej. Zwrot proporcjonalnej części Abonamentu może zostać przyznany w wyniku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji I będzie płatny w terminie określonym w odpowiedzi na reklamację, nie później niż w ciągu 30 dni od jej rozpatrzenia, na rachunek bankowy wskazany przez Abonenta lub na wniosek Abonenta będzie rozliczony na poczet kolejnych należności Abonamentowych.
 
 
Tekst jednolity regulaminu według stanu prawnego na dzień 08.06.2014 do pobrania tutaj: