Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce możesz określić tutaj.

Zmiany w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych firmy Leon

Z dniem 21 czerwca ulega zmianie Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla klientów firmy Leon. 

W dniu 16 listopada 2012 roku uchwalona została ustawa o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1445) - dalej Ustawa Nowelizująca.
 
Ustawa Nowelizująca w zakresie jej regulacji wdraża do polskiego porządku prawnego szereg dyrektyw Unii Europejskiej, a także realizuje postulaty podniesienia poziomu czytelności i zrozumiałości wzorców umów wykorzystywanych do zawierania z konsumentami. Zmiany wprowadzone Ustawą Nowelizującą objęły bowiem swoim zakresem elementy jakie przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany umieścić we wzorcach umowy i regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych. 
 
Ustawodawca, mając na względzie podstawowe prawo konsumentów jakim jest prawo do pełnej, rzetelnej i prawdziwej informacji o kształcie wiążących strony warunków umowy, wprowadził nowe elementy jakie powinny zawierać stosowane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych wzorce. I tak, na przedsiębiorców telekomunikacyjnych nałożono m.in. obowiązek umieszczenia w stosowanych przez siebie wzorcach danych dotyczących funkcjonalności świadczonych usług, minimalnych oferowanych poziomów jakości usług oraz sposobów pomiarów i organizacji ruchu w sieci. 
 
Efektem zmiany przepisów prawa jest przygotowanie zmian do obowiązujących Państwa wzorów, zarówno umowy i regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych. Informujemy i zapewniamy, że zakres wprowadzonych do wzorców zmian nie pomniejszył katalogu uprawnień abonenta- wręcz przeciwnie- poszerzony zakres obowiązków Operatora ma się w sposób bezpośredni przyczynić do kształtowania i realizowania szeroko pojętej polityki konsumenckiej naszej Spółki. 
 
Mając na względzie obowiązek zmiany warunków umów, który wynika z konieczności dostosowania postanowień wzorców do zmienionych przepisów prawa (w jednym wypadku usunięcie klauzuli) oraz realizując podstawowe prawo konsumenta do informacji o zakresie wprowadzonych zmian, poniżej przedstawiamy Państwu zakres zmian do obowiązującego Państwa regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych. Z uwagi na to, że zmiany wynikają wyłącznie i bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa (w jednym wypadku usunięcie klauzuli), zmiana została na podstawie art. 60a ust. 3a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne w brzmieniu przyjętym przez Ustawę Nowelizującą zamieszczona na stronie internetowej operatora www.leon.pl.
 
Uprzejmie informujemy, że zmiany w treści umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych zaczną obowiązywać od dnia 21 czerwca 2013 r. Zwracamy uwagę, że wprowadzone zmiany nie zmieniają warunków cenowych świadczonych na Państwa rzecz usług (opłaty pozostają na dotychczasowym poziomie). Proponowane zmiany i wzorce są także dostępne w sposób publiczny w naszym lokalu przy ulicy Kilińskiego 33D w Rybniku.
 
W przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, mają Państwo prawo do pisemnego wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w terminie do 21 czerwca 2013 r. Jednocześnie informuję, że z uwagi na to, że wprowadzone zmiany wynikają wyłącznie ze zmiany przepisów prawa i konieczności dostosowania wzorców do obowiązującego stanu prawnego (w jednym wypadku usunięcie klauzuli), skorzystanie przez Państwa z prawa do wypowiedzenia umowy spowoduje konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego na warunkach określonych w umowie. Brak pisemnego wypowiedzenia umowy w powyższym terminie oznaczać będzie kontynuację świadczenia na Państwa rzecz usług telekomunikacyjnych, jednak wedle zmienionych warunków, obowiązujących od 21 czerwca 2013 roku.
 
ZAKRES ZMIAN DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
 
  1. W pkt 1 lit. "a" z definicji Ulgi usunięto i przeniesiono do umowy wysokość roszczenia o zwrot ulgi,
  2. W pkt 2 przewidziano możliwość zawierania umów elektronicznie, za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej operatora,
  3. W pkt 3 wskazano opłaty należne operatorowi w momencie rozwiązania umowy, oraz wskazano na czyj koszt ma nastąpić zwrot sprzętu powierzonego, natomiast kwestie wygaśnięcia umowy oraz możliwość jej rozwiązania w razie zmiany numeru przeniesiono do umowy,
  4. W pkt 4 umowy opisano kwestię funkcjonalności usług, natomiast warunki zmian regulaminu przeniesiono do umowy,
  5. Pkt 6 – elementy składające się na opłatę abonamentową przeniesiono do umowy,
  6. Zmieniono oznaczenie pkt 7, oraz wskazano sposób kontaktu ze służbami świadczącymi usługi serwisowe,
  7. Zmieniono oznaczenie pkt 8, a z lit. "i" usunięta została klauzula niedozwolona,
  8. Zmieniono oznaczenie pkt 9, oraz wskazano w nim sposoby uzyskiwania informacji o zagrożeniach związanych ze świadczonymi usługami i ochroną bezpieczeństwa w korzystaniu z usług,
  9. Zmieniono oznaczenie pkt 11, oraz wskazano w nim sposoby uzyskiwania informacji o kosztach usług serwisowych oraz dodano zasady umieszczania abonenta w spisie abonentów.
 
Regulamin w obowiązującym kształcie można pobrać w dziale Dokumenty.