Konkursy

Przed nami pierwszy konkurs! 

Prosty, przyjemny z atrakcyjnymi nagrodami. Wystarczy, że za pomocą formularza konkursowego złożysz nam życzenia urodzinowe. Mogą być  w formie tekstu, obrazka, zdjęcia, nagrania dźwiękowego lub filmiku (maksymalny rozmiar przesłanego pliku to 25 MB). Im bardziej kreatywnie, tym lepiej. Najciekawsze nagrodzimy! Macie czas do 11 marca.  


 

I miejsce – telefon komórkowy SAMSUNG Galaxy M21 (wartość nagrody 800zł) i roczny abonament telefoniczny ‘Taryfa L’ wg oferty, która znajduje się na stronie 

https://www.leon.pl/telefon-komorkowy/ wartość nagrody 487,80 zł 

II miejsce – podgrzewacz do kawy/herbaty (podkładka elektryczna USB; model produktu BC112-WOOD; wartkość ok. 50 zł) + gadżety firmowe operatora Leon (komin, smycz, notes, zaślepka do kamery komputera) 

III miejsce – podgrzewacz do kawy/herbaty (podkładka elektryczna USB; model produktu BC112-WOOD; wartkość ok. 50 zł) + gadżety firmowe operatora Leon (komin, smycz, notes, zaślepka do kamery komputera) 

IV miejsce – podgrzewacz do kawy/herbaty (podkładka elektryczna USB; model produktu BC112-WOOD; wartkość ok. 50 zł) + gadżety firmowe operatora Leon (komin, smycz, notes, zaślepka do kamery komputera) 

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs “Złóż urodzinowe życzenia” (zwany dalej “Konkursem”), organizowany jest przez Leon Telekom sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Rybniku, adres siedziby: ul. Jana Kilińskiego 33D, 44-200 Rybnik, NIP 6423179156, REGON: 242870699, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411574, zwaną (zwana dalej “Organizatorem”). 

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 18.02.2021 i trwa do dnia 11.03.2021 r. do godziny 23:59:59.

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem: https://www.leon.pl/konkursy-2/ (zwanej dalej “Stroną Konkursową“).

4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej “Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej: “Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:

a. jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu,

b. jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

6. Przedmiotem Konkursu jest wybór przez Organizatora, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu czterech Uczestników, których wykonane zadanie konkursowe, określone w rozdziale II ust. 10 lit. b Regulaminu zostanie ocenione najwyżej przez komisję konkursową (zwani dalej: “Zwycięzcami“).

7. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) – odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

II. Zasady Konkursu

8. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz. 

9. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników (zwana dalej ,,Komisją Konkursową“).

10. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są:

a. Wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Konkursowej, w tym podanie określonych w nim danych osobowych Uczestnika, które są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia (oraz kliknięcie w link potwierdzający rejestrację przesłany e-mailem),

b. Odpowiedź na zadanie konkursowe, którego treść brzmi: Złóż urodzinowe życzenia operatorowi Leon (zwany dalej “Materiałem“). Życzenia mogą być złożone w formie tekstu, obrazka, zdjęcia, nagrania dźwiękowego lub materiału filmowego. Maksymalny rozmiar pliku 25 MB. 

c. Wyrażenie zgody na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu organizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym,

d. Udział w konkursie mogą wziąć osoby, które mają podpisaną z Organizatorem konkursu umowę na świadczenie usług (internetowych), czyli dla klientów organizatora. 

11. Niewykonanie przez Uczestnika któregokolwiek z warunków przedstawionych w ust. 10 powyżej powoduje automatyczną jego dyskwalifikację z Konkursu, tak jakby nie zgłaszał swego udziału w Konkursie.

12. Komisja Konkursowa dokona oceny Materiałów nadesłanych przez Uczestników i wybierze czterech Zwycięzców.

13. Dokonując wyboru Zwycięzcy Komisja Konkursowa będzie oceniać pomysłowość, oryginalność oraz sposób ujęcia tematu.

14. Nagrody dla Zwycięzcy dostarcza Organizator na adresy Uczestników znajdujące się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

15. Przesyłając Materiał, Uczestnik oświadcza, że:

a. udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie zgody (licencji) na użytkowanie Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

(i) zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,

(ii) wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,

(iii) łączenie z innymi utworami lub podział na części,

(iv) wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,

(v) w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego;

b. udziela zgody na publikację Materiału na warunkach opisanej powyżej licencji w tym także, według wyboru Organizatora, bez noty autorskiej obejmującej imię i nazwisko,

c. udziela zgody na publikację przez Organizatora na stronach internetowych Organizatora: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości  zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Zwycięzcy,

d. jest autorem Materiału oraz, że przysługuje mu całość praw majątkowych oraz niemajątkowych, w szczególności praw autorskich, do Materiału, który zamieszcza i jest on uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń,

e. przesłany Materiał nie narusza praw osób trzecich oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

f. nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z zamieszczonego Materiału, które uniemożliwiałaby zgłoszenie Materiału do Konkursu lub korzystanie z Materiału przez Organizatora,

g. posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z zamieszczonego Materiału.

III. Rozwiązanie Konkursu

16. Wyłonienie Zwycięzców nastąpi do dnia 22.03.2021 r.

17.  Wyłonienia Zwycięzców Konkursu dokona Komisja Konkursowa zgodnie z ust. 6.

18. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie w szczególności:

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b. wyłonienie Zwycięzców,

c. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

19. Informacje o osobach Zwycięzców, tj. imię oraz miejscowość zamieszkania opublikowane zostaną na Stronie Konkursowej w ciągu 14 dni od daty ich wyłonienia.

20. O przyznaniu  nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu 14 dni od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym.

21. W przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę nagrody w terminie 30 dni od jej wysłania przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia Zwycięzców lub stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez Zwycięzcę postanowień Regulaminu, nagroda przepada na rzecz Organizatora, a Zwycięzca, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł zwycięzcy Konkursu oraz prawo do otrzymania nagrody.

IV. Nagrody

22. Nagrodami w Konkursie dla Zwycięzców są za dobycie:

1 miejsca – telefon komórkowy SAMSUNG Galaxy M21 (wartość nagrody 800zł) i roczny abonament telefoniczny ‘Taryfa L’ wg oferty, która znajduje się na stronie 

https://www.leon.pl/telefon-komorkowy/ wartość nagrody 487,80 zł 

2 miejsca – podgrzewacz do kawy/herbaty (podkładka elektryczna USB; model produktu BC112-WOOD; wartkość ok. 50 zł) + gadżety firmowe operatora Leon (komin, smycz, notes, zaślepka do kamery komputera) 

3 miejsca – podgrzewacz do kawy/herbaty (podkładka elektryczna USB; model produktu BC112-WOOD; wartkość ok. 50 zł) + gadżety firmowe operatora Leon (komin, smycz, notes, zaślepka do kamery komputera) 

4 miejsca – podgrzewacz do kawy/herbaty (podkładka elektryczna USB; model produktu BC112-WOOD; wartkość ok. 50 zł) + gadżety firmowe operatora Leon (komin, smycz, notes, zaślepka do kamery komputera) 

23. Zwycięzca Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej Nagrody określonej w ust. 22 powyżej.

24. Nagrody Zwycięzca będzie mógł odebrać w jednym z biur Organizatora: Rybnik, ul. Kilińskiego 33d; Żory, ul. Okrężna 3/112; Wodzisław Śląski, ul. Leszka 57. 

25. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

26. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu Nagrody na osoby trzecie.

27. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

28. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu nagrody.

V. Postanowienia końcowe

29. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej “Rozporządzenie”, przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator.

30. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, na zasadach opisanych w Regulaminie, stosownie do udzielonej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

31. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

32. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, który jest upoważniony do działania we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, umożliwiając z nim kontakt według następujących danych kontaktowych: Marta Heród – IOD@leon.pl 

33. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Prawa te mogą być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. 

34. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu (w tym okresu dla rozpatrywania ewentualnych reklamacji) i/lub ewentualnego zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

35. Dane osobowe Uczestników nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

36. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację. 

VI. Regulamin komisji konkursowej. 

37. Komisja konkursowa składa się z trzech osób (pracowników firmy
Leon).

38. W skład komisji wchodzą: 

– Rafał Szewczyk 

– Grzegorz Goik 

– Piotr Pietrzyk

39. Termin podania wyniku prac komisji określa regulamin konkursu. 

40. Komisja ulega rozwiązaniu po rozstrzygnięciu konkursu.

41. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, który zostanie wyłoniony na wstępie prac Komisji. 

42. Komisja dokonuje oceny formalnej, artystycznej i merytorycznej złożonych w ramach konkursu prac. 

43. Na wstępie komisja dokonuje oceny formalnej prac. 

44. Prace, które spełniają kryteria formalne, podlegają ocenie dalszej: merytorycznej (zgodność z tematem) i artystycznej. 

45. Komisja przy ocenie będzie brała 

a. Zgodność projektu z tematyką konkursu.

b. Wartość merytoryczną projektu. 

c. Sposób ujęcia tematu 

d. Estetykę prac 

e. Stopień trudności wykonania pracy (uwzględnienie projektu)  

f. Atrakcyjność ujęcia zagadnienia (kreatywne podejście do tematu, oryginalność, innowacyjność).

46. Zwycięskie prace będą wybierane poprzez głosowanie (ocena merytoryczno-artystyczna). 

47. Z prac Komisji zostanie sporządzony protokół  zbiorczy z oceny formalno- merytoryczno- artystycznej  nadesłanych prac, będzie on dostępny w siedzibie organizatora konkursu. 

Skip to content